Báo chí yêu cầu

email:  [email protected]

Xem thêm các trang báo chí

vấn đề trang web

email [email protected]

vấn đề ứng dụng di động

Hoặc bất cứ điều gì để làm với Trống Alive thấy diễn đàn của chúng tôi:   forums.alive-drumming.org