busy-drummer-performing

Thậm chí nhiều hơn âm thanh mẫu phát hành. Lần này trên YouTube .   Alive Trống phát hành 15 mẫu Sông Nhịp điệu Tracks trên “YouTube của họ Sample Sông Nhịp điệu Tracks ” danh sách nhạc. Có thể nhìn thấy và nghe thấy iOS Sông Nhịp điệu Tracks App chơi những bản nhạc trong iPad Air, hoàn chỉnh với các đoạn trong cấu hình trong hành động.

Dưới đây là 15 bài hát

 1. xanh Bossa
 2. Vâng bạn cần không
 3. Trăng xanh
 4. Tháng Tư Trong Paris
 5. Đông of the Sun
 6. Trà cho hai người
 7. Lá mùa thu
 8. The Way You Look Tonight
 9. Đen Orpheus (A ngày trong đời của một Fool)
 10. Hầu như Đang Love
 11. xanh Monk
 12. Blame It On My Love
 13. Saint Thomas
 14. Tình yêu bí mật
 15. Khi tôi yêu