Chúng tôi mong muốn bao gồm tất cả các vùng, các quốc gia, ngôn ngữ và nền văn hóa, ôm một sự đa dạng rộng của nhịp điệu là những gì chúng tôi là tất cả về. Nếu chúng tôi đã không được thông qua bạn chưa, chúng tôi gần như chắc chắn nhằm mục đích trong tương lai. Nếu bạn muốn bạn để được hỗ trợ bây giờ, tại sao không liên hệ với chúng tôi tại marketing@alive-dumming.org