Tất cả các nhạc sĩ!    Nhạc sĩ mới; Nhạc sĩ có kinh nghiệm; Nhạc sĩ vĩ đại;

Thực sự, bất cứ nghệ sĩ trong đó có Nghệ sĩ piano, guitar, chơi Horn, ca sĩ và thậm chí Tiếng trống.

Các bài hát có thể được sử dụng cho thực tế, hiệu suất và cắt một thông cáo.

Để tìm hiểu thêm về lợi ích của họ trong thực tế , sử dụng Sông Nhịp điệu Tracks ứng dụng, xem bài viết tin tức,  “Tính ưu việt của nhịp điệu trong âm nhạc phổ biến” .