Song Rhythm Tracks

Alive Trống đang kêu gọi người nhận xét, các blogger và các nhà giáo dục cho chúng tôi Sông Nhịp điệu Tracks  ứng dụng.

Sông Nhịp điệu Tracks là một  của nhạc sĩ  ứng dụng phổ biến của Apple iOS dành cho iPhone, iPad và iPod Touch có thể chơi  các bài hát nhịp điệu sắp xếp các bài hát của bạn .

Nhạc sĩ tạo ra chất lượng tuyệt vời ủng hộ nhịp điệu cho bài hát –  một cách dễ dàng và nhanh chóng   – và sắp xếp chúng vào setlists để chơi. Đây là rất tốt cho thực tế, gây nhiễu, gigging và cắt phát hành.

Đối với việc xem xét,  Alive Trống sẽ cung cấp các ứng dụng và bất kỳ hỗ trợ bạn yêu cầu.

Vui lòng gửi email  marketing@alive-drumming.org  để sắp xếp.

Để biết thêm #backingtracks, và để #arrange BẤT CỨ bài hát, dễ dàng bạn cần #SongRhythmTracks tại

URL       https://alivedrumming.com