BW-jazz-drummer

Các loại mẫu

 

 

 

Dưới đây là các mẫu

  1. Tracks Showcase – Đây là buổi biểu diễn đã sử dụng Tracks Sông Nhịp điệu .
  2. Chưa được chỉnh sửa Sông Nhịp điệu Tracks – Những tệp ở dạng tương tự như giao cho Apps di động.

Nếu bạn đã giới thiệu bài hát bạn muốn được đưa vào danh sách này, xin vui lòng gửi email cho họ để feedback@alive-drumming.org

trưng bày Tracks

– đến sớm.

Chưa được chỉnh sửa Tracks Sông Nhịp điệu

Vui lòng kiểm tra ra Alive Trống của mẫu Sông Nhịp điệu Tracks dưới đây trong tình trạng chưa được chỉnh sửa của họ. Với App thoại di động, có hàng triệu sẵn để lựa chọn, bao gồm một loạt các SongForms và nhịp điệu bao gồm cả việc lựa chọn thiết bị đo đạc. Dưới đây các tập tin được mã hóa hoặc trong .mp3 (MPEG 3) hoặc (4 âm thanh MPEG) định dạng .m4a. Nút play nhúng của trình duyệt có thể không hoạt động do sự không tương thích giữa các định dạng tập tin và nền tảng hệ thống trình duyệt / hệ điều hành. Tuy nhiên, liên kết tải xuống nên luôn luôn làm việc. Xem này trang cung cấp thông tin kỹ thuật và lựa chọn một trình duyệt tương thích cho âm thanh HTML5 nhúng.

Sông Nhịp điệu Tracks được lựa chọn tốt nhất, quản lý và sử dụng chơi chuyên dụng của chúng tôi ứng dụng di động . Các bài hát dưới đây đại diện cho chất lượng âm thanh của chúng tôi nhưng không phải sự đa dạng rộng lớn của giai điệu và các hình thức âm nhạc.


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Ngay cả 8 Nashville ‘Bỏ qua’ tại 180 bpm.

Tải tập tin


SongForm : 6 dàn hợp xướng của 16-bar Tune (cụm 4 x 4-bar). Tốt cho tất cả 16-bar Blues giai điệu.

Nhịp điệu : Một 16 Nashville hip-hop rãnh đong đưa với bẫy và đi xe ở 100 bpm với dàn hợp xướng giữa nâng cao năng lượng.

Tải tập tin


SongForm : 8-bar giới thiệu, tiếp theo là 2 hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16) hình thức, với 8-bar kết thúc. Điều này sẽ phù hợp với giai điệu 16-bar khá tốt cũng có.

Nhịp điệu : Một đơn giản đong đưa Jazz 8 nhịp bằng bàn chải và gậy tại 145 bpm.

Tải tập tin


SongForm : 8-bar giới thiệu, tiếp theo là 2 hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16) hình thức, với 8-bar kết thúc. Điều này sẽ phù hợp với giai điệu 16-bar khá tốt cũng có.

Nhịp điệu : Một nhịp điệu pop thậm chí-16, “Broken Dây điện” tại 75 bpm.

Tải tập tin


SongForm : 4 hợp xướng của 24 thanh AAB (8 | 8/8) mẫu. Hình thức bài hát này phù hợp với bài hát, “Song For My Father”

Nhịp điệu : Một thậm chí 8, mát mẻ, sắc nét Bossa rock với trống đầy đủ tại 140 bpm

Tải tập tin


SongForm : 4 hợp xướng của 36 thanh A1A2 (18 | 18) mẫu.

Nhịp điệu : Một 8th đong đưa Reggae chơi rim, tom và hi-mũ tại 160 bpm

Tải tập tin


SongForm : 6 dàn hợp xướng của 12 thanh Tune (cụm 3 x 4-bar) với 4-bar kết thúc. Điều này là tốt cho bất kỳ nhạc blues 12-bar.

Nhịp điệu : Một 8th đong đưa xáo trộn nhạc blues ở 100 bpm

Tải tập tin


SongForm : 6 dàn hợp xướng của 16-bar Tune (cụm 4 x 4-bar) với 4-bar kết thúc. Điều này là tốt cho bất kỳ nhạc blues 16-bar hoặc giai điệu 16-bar khác.

Nhịp điệu : Một 8th đong đưa xáo trộn nhạc blues ở 100 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 8-bar tiếp theo 3 hợp xướng của 68 AABC (16 | 16/16 | 20) mẫu. Hình thức bài hát này phù hợp với bài hát, “The Way You Look Tonight”

Nhịp điệu : Ngay cả 8 4/4 Jazz tại 210 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Salsa merengue Tipico tại 130 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Hard Rock tại LA 85 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Salsa Timba tại 200 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Salsa Guaguanco Folk tại 102 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Salsa bomba nhanh tại 230 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Ngay cả rock 8

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Salsa Cumbia hiện đại

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Smooth Jazz Balad phong cách tại 65 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Swinging 16 dựa rãnh đá

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Rumba tại 90 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Salsa Mambo tại 236 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Samba với bộ gõ tại 190 BPM

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Sala Cha Cha (Jazz Latin) tại 135 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Cha Cha tại 110 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Slow 16 dựa rãnh thờ phượng tại 65 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Disco đánh bại tại 120 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Ngay cả Fusion 8 tại 100 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Jazz Funk Groovin’ tại 75 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Jazz hiện đại tại 120 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Jazz Slow Waltz tại 86 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : LA Pop mát Jazz tại 92 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : LA Pop đu sôi nổi tại 120 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Mambo với trống đầy đủ tại 150 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Mambo với bộ gõ khác nhau tại 190 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp : 3/4 thời gian cổ điển Waltz tại 85 bpm

Tải tập tin


SongForm : giới thiệu 4-bar, tiếp theo là 4 dàn hợp xướng của 32-bar A1A2 (16 | 16), với 4-bar kết thúc.

Nhịp điệu : Nashville Pop Ballad tại 85 bpm

Tải tập tin


Trước đây Phát hành Samples – trong một thời gian hạn chế.


SongForm : 4 hợp xướng của hình thức AABA 32 thanh tiêu chuẩn.

Nhịp điệu : Ngay cả 16 cảm thấy Bossa sử dụng bộ gõ và gậy cho một mét 6/8 tại 80 bpm.

Tải Tagged MP3


SongForm : 4 hợp xướng của hình thức AABA 32 thanh tiêu chuẩn

Nhịp điệu : Ngay cả 16 cảm thấy Bossa sử dụng bộ gõ và gậy cho một mét 6/8 tại 80 bpm.

Tải Tagged M4a


SongForm : 6 dàn hợp xướng của hình thức Tune 16-bar

Nhịp điệu : Ngay cả cảm giác 8 Pop 9/8 thời gian chơi trên Rim và Ride tại 85 bpm.

Tải Tagged mp3


SongForm : 4 hợp xướng của hình thức AABA 32 thanh tiêu chuẩn

Nhịp điệu : Ngay cả 8 Bossa sử dụng Brushes tại 70 bpm.

Tải Tagged M4a


SongForm : 4 hợp xướng của hình thức AABA 32 thanh tiêu chuẩn

Nhịp điệu : Cha Cha sử dụng Chổi và Ride tại 110 bpm.

Tải Tagged mp3


SongForm : 16 dàn hợp xướng của hình thức Tune 16-bar tiêu chuẩn

Nhịp điệu : nhạc blues cứng hiện đại xáo trộn sử dụng HiHats và Ride tại 120 bpm.

Tải Tagged mp3


SongForm : 16 dàn hợp xướng của hình thức Tune 16-bar tiêu chuẩn

Nhịp điệu : nhạc blues cứng hiện đại xáo trộn sử dụng HiHats và Ride tại 120 bpm.

Tải Tagged M4a


SongForm : 16 dàn hợp xướng của hình thức Tune 16-bar tiêu chuẩn

Nhịp điệu : trộn blues Dễ dàng sử dụng HiHats, thỉnh thoảng mở tại 100 bpm.

Tải Tagged mp3