diễn đàn

fist grabbing pencils

Tạo tài khoản và tham gia. Ðã chúng tôi bao gồm các chủ đề như

trang web Alive Trống của

Ý kiến, yêu cầu, vấn đề, ý tưởng cho các Alive Trống Website.

Các hình thức bài hát

Việc xác định, phân loại phân tích các hình thức âm nhạc, đặc biệt khi sử dụng bởi Tracks Sông Nhịp điệu Alive Trống của.

Tracks bài hát Nhịp điệu

Sông Nhịp điệu Tracks – từ Alive Trống. Điều này bao gồm các khái niệm về Tracks Sông Rhythm, các tập tin âm thanh ứng dụng.

Sắp xếp bài hát

Yêu cầu và chia sẻ sắp xếp bài hát ở đây. Chia sẻ qua Song Nhịp điệu Tracks iOS App và cung cấp tên của ca khúc và / hoặc các chi tiết phần trong bài viết .


Trống và bộ gõ

Tiếng trống và bộ gõ, không nhất thiết phải gắn liền với Alive Trống hoặc SongForm Nhịp điệu Tracks.

Styles nhịp nhàng

Việc xác định, phân loại và phân tích các phong cách nhịp nhàng

Kỹ thuật đánh trống và năng âm nhạc

Đối với Trống – Trống năng âm nhạc, kỹ thuật, nghệ thuật, đào tạo, tư vấn, nhà nước-of-the-art, sư phạm

Đàn của chúng tôi được tổ chức ở đây ->  Diễn Trống Alive