Chúng tôi hỗ trợ tất cả các, hình thức phổ biến cần thiết bài hát theo tên – nhạc blues 12 bar, 16 giai điệu thanh, 32 thanh A1A2 và 32-bar AABA, và khoảng 30 khác ít cũng chung theo tên . Danh sách này đang gia tăng! Chúng tôi cũng hỗ trợ việc xác định các hình thức bài hát tương tự sử dụng  ký hiệu dính . Điều này đơn giản chỉ độ dài phần trong các quán bar, ví dụ, ‘8 | 8/8 | 8’, nơi ‘ cầu phần’ đều bắt đầu bằng một ‘/’ thay vì ‘|’.

Thêm vào đó, chúng tôi hỗ trợ các hình thức ca khúc người dùng định nghĩa sử dụng ký hiệu dính, lặp đi lặp lại, và nối lên đến bốn (4) các bộ phận . Điều này cho phép một sự linh hoạt thực sự rất lớn khi kết hợp với cơ sở để thêm một phần giới thiệu và kết thúc. Xem hướng dẫn sử dụng này để biết thêm thông tin,   SongForm Nhịp điệu Tracks .