Hình thức bài hát được dựa trên khái niệm rằng mỗi bài hát đã được sáng tác vào khoảng một hình thức hay cấu trúc âm nhạc.Bài hát nổi tiếng thường chọn hình thức đơn giản để làm cơ sở cho một bài hát nhưng hình thức có thể phức tạp hơn là tốt.

Một tài liệu tham khảo tốt về hình thức bài hát (cấu trúc) là các bài viết Wikipedia,  https://en.wikipedia.org/wiki/Song_structure

Alive Trống muốn cung cấp cho bạn những phương pháp đơn giản nhất và đáng tin cậy nhất để mô tả hình thức bài hát và sử dụng các thuật ngữ, “Song Mẫu” cho phương pháp mà phải mất trong việc xác định và sử dụng các hình thức bài hát.

Sông Form cho phép lựa chọn sử dụng cả hai (i) tên truyền thống như ’16 -bar Tune’, hoặc (ii) ‘ký hiệu dính’ tương đương với ‘4 | 4 | 4 | 4’ nếu đó là những gì bạn thích.

Đối với đầy đủ thông tin về Alive Trống của Sông Nhịp điệu Tracks ứng dụng di động và đó là sự linh hoạt trong việc xác định hình thức Sông xem trang,  Tracks Sông Nhịp điệu

lựa chọn của bạn bao gồm (i) mô tả chỉ là về bất kỳ Mẫu Sông bạn có khả năng muốn sử dụng với “user-defined” Forms Sông trong ứng dụng di động, và (ii) đối với các giai điệu phổ biến, tìm kiếm một Sông Mẫu do người dùng đóng góp cho rằng bài hát, một lần nữa trong ứng dụng di động. Hiện nay có hàng chục ngàn những được chia sẻ.