almost like being in love

Jazz giai điệu Standard, “ Nó gần giống như Là In Love ”, trong 4/4 thời gian và một “ 8 | 8/8 | 12 ” hình thức.
Ở đây nó được chơi trên cây đàn piano đi kèm bởi một #SongRhythmTrack
Hãy thử một số # nhiễu mình

Như được cung cấp trên “ Jazz và Blues Sampler “, Apple iOS App. https://itunes.apple.com/app/id1344104865