Bop Jazz Drummer B&W

Alive Trống đã phát hành đó là Apple iOS ứng dụng, Sông Nhịp điệu Tracks . Nó bây giờ đã có trong App Store của Apple  tại

https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Nếu bạn đang quan tâm đến việc xem xét ứng dụng này xin vui lòng gửi email cho reviews@alive-drumming.org