Tracks Sông Nhịp điệu Alive Trống của được cung cấp mà không reverb (aka “khô”).

Chúng tôi đang nỗ lực để làm cho ứng dụng iOS của Apple liên ứng dụng âm thanh của chúng tôi (IAA) tuân thủ. Khi nó là, bạn sẽ có thể sử dụng khác, ứng dụng bên thứ 3 để thêm các hiệu ứng để âm thanh. Xem này youtube video cho một số trong số họ trong hành động.